Natalia Herold

63 teksty – auto­rem jest Na­talia He­rold.

Człowiek zaw­sze pat­rzy frag­menta­rycznie, Bóg holistycznie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 8 kwietnia 2013, 12:27

Dziw­ne jest to, że naj­bar­dziej słysza­ni są zmar­li, cho­ciaż ich us­ta na­wet nie drgną, nie skrzy­wią się w gry­masie, nie uśmiechną. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 28 marca 2013, 14:50

Miłość to nie wzniosła idea, ale is­to­ta i istnienie. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 23 lutego 2013, 19:49

Aby wy­ciosać krzyż naj­pierw trze­ba za­dać gwałt drzewu. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 17 stycznia 2013, 07:59

Na ma­now­ce też wie­dzie ja­kaś droga. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 4 stycznia 2013, 22:05

Za­miast rozkładać ręce w geście bez­radności można je składać do modlitwy. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 31 grudnia 2012, 15:21

Nie bój się wziąć krzyż swój żeby dać się uk­rzyżować obok Je­zusa. Dob­re­go łot­ra cze­ka zbawienie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 grudnia 2012, 12:34

Jeśli chcesz być ob­my­ty Krwią Ba­ran­ka mu­sisz się od­ważyć stanąć pod Je­go Krzyżem. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 1 grudnia 2012, 21:00

Droga

Kiedy pra­wa no­ga za progiem
Wy­rusza ślad w ślad za Bogiem
Le­wa nie chce zos­tać w tyle
Więc śpie­szy by do­gonić byle
Gdy prze­gania to się śmieje
Tak, że niemal okuleje
Wte­dy spie­szy no­ga prawa
I wyp­ra­wa już jest żwawa
Tak to mo­je obie no­gi
Poszu­kują swo­jej drogi
I na myśl im nie przyjdzie
Że im ta za­bawa przejdze 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 30 listopada 2012, 09:13

Naj­wyższy wy­miar szczęścia człowiek osiągnie wte­dy, kiedy je­go prag­nienia będą zgod­ne z prag­nieniami Trójcy i kiedy będą się reali­zować. Możli­we na­wet, że jest to je­dyne praw­dzi­we szczęście. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 29 listopada 2012, 00:39

Natalia Herold

Misternie wykonane przez Samego Trójjedynego Boga nie pozbawione wad stworzenie. Szczęśliwa! Zakochana wariatka! Kochająca wschody i zachody słońca chwile samotne i te spędzone z ludzmi bliskimi sercu. Jestem jak wiatr, pędzę w różnych kierunkach Jak gwiazdka na niebie, jedna z pośród tak wielu Jak wędrowiec, wciąż szukająca swojego miejsca Jak buntownik, często niezgadzam się z rzeczywistością I bezowocnie szukam kompromisu z utartymi "normami". Jak ślepy, błądzę Jak odkrywca odkrywam Jak szaleniec żyję!

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Natalia Herold

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność